BCTC 2023 FT1 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 60 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 14,42%, trong khi giá vốn giảm chậm hơn 15,03%.
  • Chi phí tài chính tăng 70,78%, trong đó chi phí lãi vay tăng đến 976,97%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 100%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 71 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 8,35%, trong khi chi phí quản lý tăng 1,23%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây