Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Loại sự kiện: Lấy ý kiến CĐ bằng VB

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 16/10/2023

Ngày thực hiện: -