LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBC của CTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ 7h15, thứ Bảy, ngày 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên (Số 561 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
          - Nội dung họp: Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ năm 2021;
          - Nội dung họp: + Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2021.
+ Tiếp tục lập dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội (dự án trên đã được Đại hội đồng cổ đông 2020; 2021 thông qua);
+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2026;
          - Nội dung họp: + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

HNX