LBM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

LBM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm