LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

LCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCC của CTCP Xi măng Hồng Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng mục tiêu năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 2 nhà máy Hồng Phong, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức trong tháng 07/2023

HNX