LCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

LCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCD của ctcp Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện, 434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 về việc:
+ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022. phương án sử dụng lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2022;
+ Thông qua các tờ trình của Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

HNX