LDP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LDP của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/03/2024 đến ngày 30/03/2024.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar), địa chỉ số 18 Ngô Quyền, phường 6. TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được Công ty thông tin đến cổ đông trong Thông báo mời họp, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.
          - Nội dung họp: - Các Báo cáo năm 2023;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn