LGL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ

Xem thêm tại hsx.vn