LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Văn Huy

LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Văn Huy

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Huy
- Mã chứng khoán: LGM
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,650,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,658,400 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.41%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/06/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 8,400 CP (tỷ lệ 0.11%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX