LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Vi

LGM: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Hoàng Vi

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Vi
- Mã chứng khoán: LGM
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 552,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 684,200 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.25%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 20/06/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 131,700 CP (tỷ lệ 1.78%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX