LGM: Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 1,887,000 CP

LGM: Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 1,887,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex)
- Mã chứng khoán: LGM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,774,000 CP (tỷ lệ 51%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,887,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,887,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,887,000 CP (tỷ lệ 25.5%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/06/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Tăng Phúc Hậu
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Xuân Khanh
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Mạnh Bằng
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Hồng Hạnh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Người phụ trách quản trị công ty; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%) 0%) 0%)

HNX