LHG: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

LHG: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Long Hậu công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm