DNSE Detail Stock LHG

HOSE: CTCP Long Hậu

Bất động sản công nghiệp

logo

LHG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,126 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

147 tỷ

Doanh thu

355 tỷ

0.76%

2,937.18

0

1.10

-46.79%

9.15%

4.84%

51.50%

10.72%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

48.67%

Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund

4.99%

Lumen Vietnam Fund

4.84%

Trần Anh Viển

4.52%

Khác

36.98%

Tin tức & Sự kiện