Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp, tiêu điểm DNH, HNF, DVP, PMC

- CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Mã DNH): Ngày 8/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 31/1/2024 và 29/3/2024 (mỗi đợt tỷ lệ 10%).

- CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Mã HNF): Ngày 8/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 26/12/2023.

- CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Mã PMC): Ngày 8/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng). Ngày thanh toán là 22/12/2023.

- CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (Mã SIP): Ngày 8/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 25/12/2023.

- CTCP Thiết bị điện Miền Bắc (Mã NEM): Ngày 8/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 1,35% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày thanh toán là 20/12/2023.

- CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (Mã TV4): Ngày 11/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 20/12/2023.

- CTCP Du lịch Đồng Nai (Mã DNT): Ngày 11/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 20/12/2023.

- CTCP Thống Nhất (Mã BAX): Ngày 19/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 16/1/2024.

- CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã DVP): Ngày 19/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán là 12/1/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn