DNSE Detail Stock DNH

UPCOM: CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Sản xuất và phân phối điện

logo

DNH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

22,852 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

784 tỷ

Doanh thu

1,911 tỷ

1.41%

1,857.05

0

0.12

-59.42%

13.93%

10.58%

48.42%

27.57%

-

0.79%

4.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Phát điện 1

99.93%

Khác

0.07%

Tin tức & Sự kiện