LIX: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

LIX: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

Công ty Cổ phần Bột giặt LIX thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm