LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho năm 2023

LM8: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho năm 2023

 Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán nội bộ cho năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm