LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

LMC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LMC của CTCP Long Beach LMC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/03/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ gửi thông báo đến cổ đông
          - Nội dung họp: + Bầu Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch đầu tư của Công ty;
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;
+ Và các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

HNX