MAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAS của CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ 8h, thứ sáu ngày 28/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty – 01 Nguyễn Phi Khanh, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo Sản xuất Kinh doanh (SXKD), Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).
+ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

MAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

MAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xem thêm tại hnx.vn