15:21, 09/05/2022

MCI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCI của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Vật liệu IDICO như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 06 năm 2022 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty)
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1. xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

  HNX