MDA: Bổ nhiệm Bà Phạm Hồng Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế cho Ông Dương Minh Đức từ 02/12/2022

MDA: Bổ nhiệm Bà Phạm Hồng Thu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát thay thế cho Ông Dương Minh Đức từ 02/12/2022

HNX

Tài liệu đính kèm