MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã mua 9,200 CP

MDA: Đào Đình Đức - Phó Giám đốc - đã mua 9,200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Đình Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,400 CP (tỷ lệ 0.37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9,200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 9,200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13,600 CP (tỷ lệ 1.13%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/12/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 01/12/2022.

HNX