18:51, 14/03/2022

MEL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEL của CTCP Thép Mê Lin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy và Văn phòng giao dịch: Lô 29A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021. kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
  + Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX