MEL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

MEL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEL của CTCP Thép Mê Lin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy và Văn phòng giao dịch: Lô 29A KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021. kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX