MQN: Nguyễn Thị Mai Xuân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 118,000 CP

MQN: Nguyễn Thị Mai Xuân - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 118,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mai Xuân
- Mã chứng khoán: MQN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 454,935 CP (tỷ lệ 7.84%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thu Dung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 207,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 118,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 572,935 CP (tỷ lệ 9.88%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/10/2023.

HNX