MSN: Thông báo thay đổi phương án phát hành riêng lẻ các trái phiếu

MSN: Thông báo thay đổi phương án phát hành riêng lẻ các trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan thông báo thay đổi phương án phát hành riêng lẻ các trái phiếu như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm