NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đã bán 8,600 CP

NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đã bán 8,600 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Khoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NAC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 82,683 CP (tỷ lệ 2.92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8,600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 74,083 CP (tỷ lệ 2.61%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/04/2023.

HNX