NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đăng ký mua 85,000 CP

NAC: Nguyễn Tấn Khoa - Thành viên BKS - đăng ký mua 85,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tấn Khoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NAC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,733 CP (tỷ lệ 0.1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 85,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/03/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/04/2023.

HNX