16:50, 15/04/2022

NAU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAU của CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

  HNX