NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4 Văn phòng Công ty, số 799 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2023; đề xuất thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc năm 2024;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo;
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. phương hướng năm 2024;
+ Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong năm 2023;
+ Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xem thêm tại hnx.vn