NVL: Thông báo liên quan đến việc tái cấu trúc gói Trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD

Xem thêm tại hsx.vn