DNSE Detail Stock NVL

HOSE: CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Bất động sản dân cư

logo

NVL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

26,131 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

416 tỷ

Doanh thu

4,850 tỷ

3.87%

213.20

0

1.67

-139.19%

0.66%

0.12%

28.10%

130.27%

1.40%

2.17%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Novagroup

18.84%

CTCP Diamond Properties

9.05%

Bùi Thành Nhơn

4.96%

Bùi Cao Nhật Quân

4.01%

Khác

63.14%

Tin tức & Sự kiện