NWT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NWT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 18/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải Newway
          - Nội dung họp: Công ty cổ phần Vận tải Newway sẽ thông báo sau

HNX