DNSE Detail Stock NWT

UPCOM: CTCP Vận tải Newway

Vận tải hành khách đường bộ

logo

NWT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

68.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.33 tỷ

Doanh thu

151 tỷ

8.68%

626.86

0

-0.55

0%

5.95%

3.26%

6.06%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

94.31%

Khác

5.69%

Tin tức & Sự kiện