NWT: Quyết định phê duyệt hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023

NWT: Quyết định phê duyệt hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023

.

HNX

Tài liệu đính kèm