NXT: Ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 33,000 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

NXT: Ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã mua 33,000 cổ phiếu tại ngày 09/9/2022

.

HNX

Tài liệu đính kèm