PCG: Bổ nhiệm Ông Cheung YipSang đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Bà Nguyễn Thanh Tú

PCG: Bổ nhiệm Ông Cheung YipSang đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế cho Bà Nguyễn Thanh Tú

HNX

Tài liệu đính kèm