PCH: Đính chính thông tin trên báo cáo tài chính quý 2,2022 và báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất năm 2022

PCH: Đính chính thông tin trên báo cáo tài chính quý 2,2022 và báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất năm 2022

.

HNX

Tài liệu đính kèm