PHR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Investment Property Holdings Limited

PHR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Investment Property Holdings Limited

Vietnam Investment Property Holdings Limited Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm