PPH: Đoàn Trinh - người có liên quan đến Giám đốc - đăng ký bán 41,000 CP

PPH: Đoàn Trinh - người có liên quan đến Giám đốc - đăng ký bán 41,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đoàn Trinh
- Mã chứng khoán: PPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 41,000 CP (tỷ lệ 0.05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 41,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/08/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đoàn Kiên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX