PPH: Phạm Minh Hương - Ủy viên HĐQT - đã mua 358,336 CP

PPH: Phạm Minh Hương - Ủy viên HĐQT - đã mua 358,336 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Minh Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: PPH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 603,891 CP (tỷ lệ 0.81%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 962,227 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 358,336 CP1,29%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa đạt được giá như mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/07/2023.

HNX