PPS (Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam) - Nghị quyết Tại cuộc họp định kỳ quý III/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuât Điện lực Dầu khí Việt Nam