PRC: Âu Thị Mai Hoa - Thành viên BKS - đã bán 10,400 CP

PRC: Âu Thị Mai Hoa - Thành viên BKS - đã bán 10,400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Âu Thị Mai Hoa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: PRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,000 CP (tỷ lệ 1.58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 19,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8,600 CP (tỷ lệ 0.72%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/03/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/04/2023.

HNX