PRC: Huỳnh Tám - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

PRC: Huỳnh Tám - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Tám
- Mã chứng khoán: PRC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tôn Thị Kim Tuyến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4,000 CP (tỷ lệ 0.34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/03/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/04/2023.

HNX