PRE: Công ty cổ phần Đầu tư PV2 - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 51,403 CP

PRE: Công ty cổ phần Đầu tư PV2 - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 51,403 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư PV2
- Mã chứng khoán: PRE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,078,597 CP (tỷ lệ 1.03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Phúc Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 7,192,814 CP (tỷ lệ 6.89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 51,403 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,130,000 CP (tỷ lệ 1.08%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá mua chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/08/2023.

HNX