10:46, 08/07/2022

PTT: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP- Mã chứng khoán: PTT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP (tỷ lệ 10%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,000,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/07/2022.

  HNX