PTX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PTX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 28/10/2023 đến ngày 09/11/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2023.
          - Địa điểm thực hiện: Xóm 13. xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

HNX