PVO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PVO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2022. Kế hoạch SXKD 2023;
+ Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. phương hướng hoạt động năm 2023;
+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2023;
+ Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với cổ đông lớn và người có liên quan của họ;
+ Các vấn đề khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
          - Thời gian họp: Ngày 20/04/2023

HNX