QBS: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Xem thêm tại hsx.vn