QBS: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

QBS: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm