QHW: Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên ủy ban kiểm toán Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Chí Thành có đơn xin từ nhiệm

QHW: Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên ủy ban kiểm toán Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Chí Thành có đơn xin từ nhiệm

Tài liệu đính kèm:

1.QHW_2023.4.11_0579117_Phu_luc​_3__CuongDM_che_thong_tin_signed.pdf
2.QHW_2023.4.11_a7c49da_QHW_CBTT_09_thay_doi_nhan_su_07.4.2023_signed.pdf
3.QHW_2023.4.11_db4ab4a_Phu_luc_3__CuongDM.pdf

HNX